قسمت اول  آسم و کرونا این مقاله به استناد آخرین مطالب علمی منتشر شده وبصورت پرسش و پاسخ تهیه شده است. سوال اول: آیا افراد مبتلا به آسم شانس بیشتری برای ابتلا به کرونا ویروس دارند؟ تا امروزشواهد کافی مبنی بر احتمال خطر بیشتر بیماران آسمی وجود ندارد.یعنی صرف ابتلا به آسم باعث نمیشود شما بیش از دیگران یا راحت تر از سایر افراد مبتلا به کرونا شوید.آنچه که فرد را مستعد میکند مواجهه پرخطر هست. سوال دوم: آیا در صورت ابتلای بیماران آسمی بیماری در آنها شدیدتر خواهد بود؟ بلی .به احتمال زیاد بیماری آنها شدیدتر خواهد بود. یادآوری این نکته مهم است که بسیاری از  ویروسها مثل ویروس […]